De PBD van POV is ‘OK’:


een
lerende, wendbare organisatie die weet welke richting ze uitgaat


samen
bepaald met en op het tempo van scholen, centra en schoolbesturen


en die met haar magnetische kracht leidinggevenden en leraren(teams)


meeneemt in verandering en hen samenbrengt om te leren.


De school/het centrum zit en blijft aan het stuur.

  • De PBD van POV streeft naar effecten zichtbaar in het professioneel handelen van leraren en leidinggevenden. We kiezen bewust voor trajecten met het oog op duurzaamheid en transfer. 

  • De PBD van POV evalueert haar werking systematisch en cyclisch vanuit resultaten/data en effecten in de scholen of centra. De PBD doorloopt de PDCA en maakt deze ‘kwaliteitslussen’ zichtbaar. Het POV-team heeft een onderzoekende en reflectieve houding.

  • Het POV-team begeleidt doelgericht. De begeleiders expliciteren de leerdoelen en succescriteria.

  • Het POV-team onderbouwt de trajecten met (inter)nationaal onderzoek, modellen en kaders en maakt de vertaalslag naar de school- en klaspraktijk.

  • Het POV-team gaat voor een krachtig, lees autoritatief leerklimaat: hoge verwachtingen en ambitieuze leerdoelen (‘academische veeleisendheid’) gecombineerd met verbinding, relationele gelijkwaardigheid en hoge betrokkenheid (‘hoge responsiviteit’).

  • Het POV-team werkt steeds in co-creatie, zet de knowhow van scholen en centra gericht in en deelt het ontwikkelwerk met andere scholen en centra.

  • Het POV-team focust op inhoud gekoppeld aan curriculum en (leer)strategieën.

  • Het POV-team begeleidt gedifferentieerd en just-in-time: op het gepaste moment een passende begeleiding voor elke school/elk centrum/elk team. Het POV-team ageert flexibel en gaat aan de slag met elke ondersteuningsvraag, zelf of als makelaar.

  • Het POV-team werkt aanklampend, volgt in dialoog de (leer)processen op en geeft ontwikkelingsgerichte feedback op het handelen van de onderwijsprofessional.

  • Het POV-team gaat voor gedeeld (bege)leiderschap en samenwerkend, levenslang leren .