Missie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Bestaansreden
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de enige representatieve vereniging van de schoolbesturen van het provinciaal onderwijs.

Opdracht
Zij heeft de opdracht de belangen van het Vlaams provinciaal onderwijs te behartigen en initiatieven te nemen om de kwaliteit van de Vlaamse provinciale scholen en centra te bevorderen.

Kerntaken
Dit realiseert zij door het organiseren van begeleiding en nascholing en het opnemen van belangenbehartiging.

Visie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bouwt een partnerschap uit met provinciale scholen, centra en schoolbesturen om hun daadkracht te versterken. Vanuit een gedeelde zorg voor een optimale leer- en leefomgeving voor leerlingen en cursisten zet dit partnerschap in op innovatie en competentieontwikkeling.

Participatie, krachtenbundeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid en doelgerichtheid zijn hierbij de sleutels tot succes. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen versterkt het partnerschap door zich te engageren in samenwerkingsverbanden op centraal niveau.

Waarden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Een waardegedreven organisatie

De pijler bestuiven verwijst naar het aanstekelijk werken vanuit de POV-‘bijen’-korf aan duurzame bestuiving waarbij we inzetten op talenten en aanwezige deskundigheid in scholen en centra. Daarbij bundelen we krachten, bouwen we bruggen en faciliteren netwerkvorming. Zo maken we kruisbestuiving en groei in veerkracht mogelijk.

De innovatieve touch is een verlengde van één van de vier ambities van het provinciaal onderwijs: “Pionier zijn op vlak van innovatie”. POV is kieskeurig in het zoeken naar de nectar die de juiste innovaties mogelijk maakt binnen de scholen en centra. POV wil als kleinere organisatie aantonen dat we toonaangevend zijn in het uitwerken van vernieuwende processen, strategieën en projecten, eerder dan enkel in te zetten op wat al bestaat. POV wil gaan voor expliciete keuzes, aansluitend bij de prioriteiten en daar waar nog onontgonnen terrein is.

Met operational (s)excellence streeft POV ernaar om op een sexy en authentieke manier uit te blinken in wat we doen. Onze klanten verwachten van ons een hoge graad van kwaliteit en performantie. POV werkt daarom doelgericht. Vanuit een duidelijke missie en visie zwermen we uit. We oriënteren ons op relevante ontwikkelingen die aansluiten bij de prioriteiten en uitdagingen van het provinciaal onderwijs. De stem van de leerling en de cursist is daarin richtinggevend.Deze waarden worden weerspiegeld in de realisaties van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Zij bepalen ook de interne werking en activiteiten van alle medewerkers van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.